• Parshyang-5, Pokhara, Lekhanth, Nepal
  • Sun - Sat 7 AM - 7 PM..
  • 061-524668

TESA, PESA, Testicular biopsy